វីដេអូ

ម៉ាស៊ីនបំពេញបំពង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់បំពង់ពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ

បំពង់ស្រូបយកបំពង់ម៉ូដូដូណូស fial ampoul បំពេញនិងផ្សែងម៉ាស៊ីន

ម៉ាស៊ីនបំពេញបំពង់និងផ្សាភ្ជាប់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើម

បំពង់ផ្សាភ្ជាប់បំពង់

ម៉ាស៊ីនចាក់បំពង់ថ្នាំដុសធ្មេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបំពេញបំពង់ជែលដោយស្វ័យប្រវត្តិ